home

Organisatie

Stichting GroeiBriljant is er voor alle kinderen. Wij hebben een belangrijke taak: het begeleiden en stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling. Maar dat doen we niet alleen! Dat doen we samen met u, de ouders, met de leerkrachten van school, de buurtcentra en andere professionals. Stichting GroeiBriljant vormt een onderdeel van de totale leefomgeving van het kind. Zodat elk kind kan schitteren in al haar facetten!

Ieder kind is briljant!

Visie

Stichting GroeiBriljant is een organisatie voor peuteropvang en bijzondere projecten die inspeelt op de ontplooiing van ieder kind. Een belangrijke partner in de hele keten rondom kinderen in de stad die zich op het gebied van kwaliteit en professionaliteit blijft ontwikkelen en investeert in samenwerking. We besteden bijzondere aandacht aan kwetsbare groepen. Dit maakt Stichting GroeiBriljant voor ouders en/of verzorgers een betrokken partner die kwaliteit en aandacht als uitgangspunt neemt voor succesvolle, kindgerichte dienstverlening.

Al onze locaties voldoen aan de actuele kwaliteitseisen en wet- en regelgeving. Opgroeien gaat vanzelf. Uitgroeien tot een prachtig mens kunnen we stimuleren en begeleiden. We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van de opvang en ons waardevolle team van medewerkers.

Missie

Wij zijn een organisatie die staat voor professionaliteit en ontwikkeling. Uitgangspunt is dat alle kinderen uniek zijn en allemaal moeten kunnen opgroeien tot prachtige individuen. Onze organisatie biedt een veilige omgeving met zorg en respect voor ieder kind. Wij leveren een positieve bijdrage aan de ontwikkelingskansen. Ieder kind heeft het recht om uit te groeien tot een briljant!

Beleid

Het opvangen en begeleiden van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. De ontwikkeling die kinderen doormaken in hun eerste levensjaren zijn zeer belangrijk voor hun verdere toekomst.

Stichting GroeiBriljant heeft een uitgebreid pedagogisch beleid dat de leidraad vormt voor het dagelijks handelen. In het pedagogisch beleidsplan staan onze belangrijkste uitgangspunten. Hoe kijken wij naar kinderen en hoe kunnen wij een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen. Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op onze pedagogische visie ‘Samen de Wereld kleuren’.

Elke peuteropvanglocatie heeft een eigen werkplan afgeleid van het algemeen pedagogisch beleid. Die kunt u opvragen bij de pedagogisch medewerkers op de locatie. Onze pedagogisch medewerkers zijn allen gediplomeerd conform de wet- en regelgeving, zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag en worden voortdurend bijgeschoold in de diverse pedagogische programma’s, Bedrijfshulpverlening en EHBO.

Wij werken samen met diverse partijen en hebben bepaalde instrumenten om het kind nauwgezet te kunnen volgen in zijn of haar ontwikkeling.

  • Voorschoolmaatschappelijk werk
  • Centrum voor Jeugd en Gezin
  • Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak
  • Van Veldhuizen Stichting

Historie

Stichting GroeiBriljant is op 1 januari 2010 opgericht om het peuterspeelzaalwerk in Rotterdam uit te voeren. In januari 2018 is de organisatie gegroeid van zes locaties naar vijfentwintig. Dit door de toevoeging van locaties van collega-organisaties Stichting Peuteropvang IJsselmonde en Stichting Peuteropvang Kralingen-Crooswijk.

Stichting GroeiBriljant valt onder de directievoering van Kinderopvang BijDeHand uit Rotterdam waardoor wij gebruik kunnen maken van de expertise van deze collega-organisatie. Uitvoeren van deze vormen van opvang is alleen mogelijk door subsidies van de gemeente Rotterdam. Wij zijn daar erg blij mee. Het laat zien dat gemeente Rotterdam oog heeft voor de belangen van alle kinderen in de stad!

WNT

Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT)